Съгласно изложеното в писменото запитване, с постановление за възлагане на недвижим имот от ...04.2021 г. на ЧСИ, влязло в законна сила на ...06.2021 г., „А“ ЕООД придобива недвижим имот, находящ се в землището на с. П, Община Г, а именно: поземлен имот № …… с площ 1… дка по КВС на с. П, община Г с начин на трайно ползване - рибарник, заедно със съ ...