Според изложеното в запитването, дружество извършва специализирани строителни дейности на обекти, както в България, така и в държави от Европейския съюз (ЕС) и извън него. За изпълнение на работата същото командирова свои работници в няколко държави-членки на ЕС, за което същите имат издадени удостоверения А1 за определено като приложимо българскот ...