В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-187 от 20.07.2021 г. В запитването е посочено, че физическо лице, което е управител на дружество сключва с банка договор за кредит на 22.06.2021 г. Между дружеството и неговия управител е сключен договор за заем. Същият е предоставен на 01.07.2021 г. Изготвен е погасителен план, по който заемо ...