Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№М-24-35-6/15.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ТСД „ИНВ…..С” ЕООД има сключен Договор със З….а А… Мен… SEZC, със седалище и адрес Джордж Таун, Гранд Кайман, КУ ……, Кайманови острови, ...