На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище: I. По отношение на заварените положения, възникнали между държавите членки и Обединеното кралство до 31.12.2020 г. и продължаващи след тази дата: На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство (ОК) напусна Европейския съюз (ЕС), като от същата ...