Във Вашето запитване с вх. № М-26-П-10/12.01.2021 г. посочвате, че поради настъпилата световна COVID-19 пандемия немалък брой български граждани, които обичайно живеят и полагат труд на територията на друга държава – членка на ЕС на основание трудов договор с чуждестранен работодател от ЕС, от март 2020 г. насам са се завърнали и работят дистанцион ...