Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №94-М-67#2 от 18.3.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: В качеството си на служител в Министерство на финансите (МФ), назначен по Закона за държавния служител (ЗДСл), вие сте избран за председател на Ревизионната комисия на Междунар ...