Според изложеното в запитването лицето през 2020 г. е работило по трудов договор в „Л“ ЕАД гр. С. и е получавало доходи от Община С. като общински съветник. За изплатените доходи работодателите са подали необходимата информация в НАП относно начислените и внесени данъци и осигуровки през 2020 г. Във връзка с това се поставя въпроса следва ли да се ...