Във Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 94-00-50/23.04.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте самоосигуряващо се лице, което работи и получава 50 % от обезщетението при бременност и раждане, съгласно чл. 50а, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Поставят ...