В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-113/09.04.2021 г., относно прилагане на редуцираната ставка от 9 % на данъка върху добавената стойност при доставка на приготвена храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (доп. ДВ, бр.104 от 2020 г.). Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице е дру ...