В Дирекция ОДОП ,,, постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-67/ 04.06.2021 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Регистриран сте като лице, упражняващо свободна професия в регистър БУЛСТАТ, както и по ЗДДС на основание чл. 97а. Съгласно разпоредбите на чл. 97а, ал. 5 от ЗДДС имате ...