В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-108 от 09.04.2021 г., относно данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗКПО на получени приходи по фактура за извършени услуги. В запитването посочвате, че част от приходите на стоматолозите са във връзка със сключен договор с Регионалната здравно осигурителна каса /РЗОК/, за което се издава фактура за съ ...