Според изложеното в запитването, основни клиенти на „Х“ АД са фирми от Европейския Съюз, както и такива от трети страни. Произведената продукция е предмет на доставки извън територията на България - вътреобщностни доставки /BOД/ или износ. За тези доставки „Х“ АД прилага нулева ставка на данък върху добавената стойност. Във връзка с основното произ ...