С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-92-00-985/2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Председател на фондация упражнява трудова дейност безвъзмездно, като възнаграждения в това му качество не са договорени. Същият е отличен специалист- психолог и във връзка с предме ...