В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-280 от 16.11.2020 г., относно възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуги на лице, установено в трета страна. Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице не е регистрирано по ЗДДС от ...