Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №24-39-127/24.09.2020 г., препратено ни по компетентност от дирекция ОДОП .., е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице, в качеството му на едноличен собственик на ЕООД, подава декларация за възобновяване на трудова д ...