В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 20-28-348/23.12.2020г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и осигурителното законодателство. Посочвате, че упражнявате свободна професия – адвокат и сте самоосигуряващо се лице. Задавате въпросите: 1. При изплащане на адвокатския хонорар от Ваши клиенти, те следва ли да ...