Във Ваше запитване, постъпило по електронната поща в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-99 от 06.08.2020 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……, е изложена следната фактическа обстановка: В качеството си на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, издавате фактури за извършваните ...