В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. №24-39-96/03.08.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През 2017 г. дружеството е реализирало: - Данъчна печалба от дейността си в България в размер на 980 191,74 лева. - Данъчна печалба от МСД в Германия в размер на 226 535,56 лева. Пе ...