Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …. в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), постъпило с вх. № 24-39-102 от 11.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Имате намерение да продадете Ваши дялове или акции, които са част от капитала на търговско дружество. Капиталът на друже ...