Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …. в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), постъпило с вх. № 24-39-100 от 12.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: „…“ ЕАД желае да закупи домейн от физическо лице, което го е запазило на свое име от администратор на интернет домейни ...