В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. №26-П-196 от 14.07.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: С констативен протокол № 32/31.01.2020 г., съставен на основание чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ от служители на общинската администрация на община Ч., е установено, че сграда с иденти ...