В ЦУ на НАП са постъпили Ваши запитвания с вх. №15-00-17/04.08.2020 г. и вх. №15-00-18/25.08.2020 г., в които е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с настъпилите неблагоприятни климатични събития (суша), които могат да бъдат приравнени на бедствие, комисиите от областните дирекции „Земеделие” са извършили обследване на засегнатите п ...