Пореден номер Икономически дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по

КИД-2008) Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специ-

алисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и ...