Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №94-Р-747 от 04.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте живяла и работила в Норвегия. В Националния осигурителен институт (НОИ) по служебен път разполагат с формуляр U1, който са отказали да Ви предоставят. Прите ...