В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………../09.07.2020 г., относно разяснение за дължими данъци и подаване на данъчни декларации във връзка с изплащане на възнаграждение на домоуправител на етажна собственост. Излагате следната фактическа обстановка: Избрана сте за домоуправител на етажна соб ...