На 27 февруари 2009 г. в Москва е подписан Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност (Договорът). Същият е обнародван в ДВ, бр. 20 от 12 март 2010 и е в сила от 20 март 2010 г. На 4 март 2019 г. в София е подписан Протокол за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от ...