В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ...................2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „..........................“ ЕАД (дружеството) е регистрирано в Република България с предмет на дейност разработка на софтуер, създаване, развитие, продажба и внедряване на програ ...