Във Вашето запитване поставяте различни практически въпроси във връзка извършването на комплексната проверка и прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки, предвидени в глава шестнадесета, раздел III а на ДОПК. Желаете да получите разяснения на следните въпроси, възникнали при разглеждането на казуси по отношение на отчетнат ...