Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № .........................2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество ........................... Italia S.P.A. е юридическо лице, регистрирано съгласно законодателството на Италия, и е част от групат ...