Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-94-С-405 от 31.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вашето запитване е породено от разпоредбите на § 27 от ПЗР на ЗМДВИП, с който са направени промени, касаещи срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ...