Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-С-297 от 20.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с обявеното извънредно положение в страната фирми, на които извършвате счетоводно обслужване, прекъсват дейност. За този период на наетия персонал е разрешен отпуск– ...