В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, което е заведено в общия деловоден регистър с вх. №М-26-Б-136/05.03.2020 г. Запитването е поставено от счетоводна кантора „…….“ ООД, но се отнася за дружество, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива. Изложена е следна ...