Във Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №94-К-117 от 25.07.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: В качеството Ви на физическо лице отдавате Ваш собствен имот (апартамент) под наем посредством интернет сайтове – Airbnb, booking и др. Апартамент ...