Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ..........................2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице - български гражданин е служител на Европейската организация за без ...