В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-24-37-62/22.11.2019 г., по повод постъпила в Дирекция ОДОП …. жалба, подадена от „Р……“ АД, против издадения му ревизионен акт №Р-……...2019 г. С обжалвания ревизионен акт не е признато право на преотстъпване на корпоративен данък за 2016 г. и 2017 г. по реда на чл. 184, във връзка с чл. 189 ...