Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е земеделски стопанин и като такъв обработва земеделски земи, част от които попадат в трасето на изграждащия се обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Б“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница, етап: „Линейна част“. Вследствие на изграждането на горе ...