В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-107 от 22.04.2020 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност. Съгласно изложената фактическа обстановка, в представляваната от Вас община се осъществяват следните инвестиционни проекти: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа п ...