В запитването e посочено, че във връзка с произнасянето на административнонаказващия орган по образувана в ТД N административнонаказателна преписка № …../2019 г. се желае разяснение на Наредба № Н-18/2006 г. и по-конкретно по въпроса дали в представените от лицето фискални бонове (ФБ) следва на отделен ред да бъде посочен размерът на заплатения ак ...