В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № ……../05.03.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Имате служителка, която работи по допълнителен трудов договор при Вас, а основният й трудов договор е при друг работодател. От месец януари 2020 г. е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годи ...