В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-59 от 16.03.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП с техен вх. № М-94-М-547/ 11.03.2020 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на услуга по сервиз на спасителни салове. Съгласно изложената фактическа обстановка, Вашето запитване е отн ...