В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-33 от 30.01.2020 г., относно възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност във връзка с изпълнение на дейности по договор за обществена поръчка. Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас юридическо лице с нестопанска цел има за ос ...