В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-10 от 13.01.2020 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството, регистрирано по ЗДДС е производител на био козметика. Същото е установено на територията на страната. Основният пазар е в страни от Ев ...