В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П……… постъпи Ваше писмо с вх. № …………../19.11.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че сте български гражданин, живеете и работите по трудов договор в България. Собственик сте на фирма регистрирана в България и като лице упражняващо труд в същата сте самоосигуряващо се ли ...