Според изложеното в запитването, Фондация „А“ е лицензиран от Агенция за социално подпомагане доставчик на социална услуга „Домашен социален патронаж“ с номер на удостоверение …… от …...2017 г. Съгласно нормативната уредба и в частност Правилника за социално обслужване на лица и семейства, както и в методиките на услугата, основен елемент е доставк ...