В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-28-74 от 23.10.2019 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Формулиран е следният въпрос: На база фактическите обстоятелства, изложени в представените документи, да бъде указано на каква стойност следва да бъд ...