В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……… постъпи Ваше писмо с вх. № …………../31.10.19 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че във връзка с разширяване на дейността на представляваното от Вас дружество откривате офис в Република Гърция. За тази цел възнамерявате да сключите трудови договори ...