Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.10.19 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, препратено по компетентност за отговор от Дирекция ОДОП, Ви уведомявам за следното: В запитването предприятието е посочило, че предметът му на дейност са продуктови и бизнес представяния. Във връзка с извършваната дейност е поставен ...