В Дирекция ОДОП …. постъпи ваше запитване с вх. № 96-00-275 от 06.11.2019 г., относно възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстановка представляваното от вас дружество е регистрирано на основание чл. 97а от материалния закон и извършва продажби на дребно чрез евр ...