В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмо с вх. № ………/03.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че дейността на представляваното от Вас дружество е рекламни услуги по интернет с компании от ЕС и трети страни. За тази цел ще ползвате услуги от физически лица от ЕС и ...